Algemene voorwaarden

 

BLOOM | Vrouwelijk Leiderschap, gevestigd aan de Bruistensingel 400, 5232 AG ’s-Hertogenbosch, hierna te noemen BLOOM, is een initiatief van:  

Avelijn Leiderschap (eenmanszaak op naam van Alijne Verhaar, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 65134818)  

en 

Anique van Dijck (eenmanszaak op naam van Anique van Dijck, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85769517) 

 

BLOOM is een coaching- en consultancybedrijf voor vrouwelijke professionals en leiders en organisaties die willen investeren in hun vrouwelijk potentieel. BLOOM helpt zelfbewuste vrouwen moeiteloos te stralen vanuit authentieke kracht en innerlijke balans en zo hun natuurlijke impact te vergroten. Dat doen we door middel van groepsprogramma’s, in-company programma’s, individuele coaching, seminars, evenementen, trainingen en retreats op gebied van innerlijk leiderschap, zelfontwikkeling en vrouwelijk potentieel.  

Om het traject of programma voor beide partijen zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk vooraf duidelijke afspraken met elkaar te maken. Deze afspraken vind je terug in deze algemene voorwaarden. Wij hebben ons best gedaan dit document zo duidelijk mogelijk te schrijven. Zijn de voorwaarden (op onderdelen) toch onduidelijk? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@bloomingwomen.nl  

 

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

BLOOM en/of BLOOM | Vrouwelijk Leiderschap: de opdrachtnemer die diensten op het gebied van leiderschaps-, potentie- en zelfontwikkeling aanbiedt en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdracht: de dienst die door BLOOM geleverd wordt en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.
Deelnemer: de persoon die deelneemt aan het programma of traject.
Opdrachtgever: de persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke klant) en die een programma, traject of training aankoopt, ook als hij of zij niet zelf de deelnemer is.
Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een programma of traject aankoopt (particuliere klant). 
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals 
e-mail.
Aanbod, ook genoemd programma en/of traject: alle groepsaanbod zoals vermeld op de website, bestaande uit langdurige programma’s en kortdurende bijeenkomsten, seminars, training of retreats.
Traject: coaching traject bestaande uit individuele gesprekken live of online.
In-company programma: alle aanbod, trajecten en programma’s die BLOOM aanbiedt aan bedrijven en in opdracht van een organisatie cq bedrijf uitvoert voor medewerkers van die organisatie cq het bedrijf.  

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst waarop BLOOM deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.  
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die diensten uitvoert onder de naam van BLOOM.
 3. Eventueel door deelnemer gehanteerde eigen algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn niet van toepassing voor de diensten die BLOOM aanbiedt en/of overeenkomsten die BLOOM afsluit, tenzij anders is afgesproken.
 4. Wanneer deelnemer akkoord gaat met een aanbod van BLOOM, gaan we ervanuit dat deelnemer kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord is met de inhoud ervan.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze door BLOOM uitdrukkelijk én schriftelijk zijn geaccepteerd.
 6. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor aanvullende opdrachten of eventueel toekomstige opdrachten.
 7. Omdat omstandigheden kunnen wijzigen, hebben wij het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. We zullen ons best doen deelnemer hierover vooraf te informeren.
 8. Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 9. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen BLOOM en opdrachtgever gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van die overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.  

 

Aanbod/offerte 

 1. BLOOM biedt haar programma’s en producten aan op haar website, of via een persoonlijke offerte. Op de website of in de offerte staat helder omschreven wat in het programma is inbegrepen. Daarbij worden duidelijk data en tijden gecommuniceerd.  
 2. Voor alle aanbiedingen en offertes van BLOOM geldt de geldigheidstermijn die in het aanbod of de offerte is opgenomen. Indien deze ontbreekt, is het aanbod of offerte vrijblijvend.  
 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 4. Een samengestelde offerte geldt als één geheel. Dit betekent dat wanneer deelnemer slechts een deel van de offerte aanvaardt, BLOOM niet verplicht is dat gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de prijs. Wij hebben in dat geval het recht een nieuwe offerte te maken. 
 5. Deelnemer zorgt ervoor dat de gegevens die zij aan ons verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.  
 6. Omdat fouten maken menselijk is, kan BLOOM niet gehouden worden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte of programmeer en/of typefouten op de website en social mediakanalen.  

 

Prijzen

 1. De prijs van het programma staat duidelijk vermeld op de website bij de omschrijving van het programma of in de offerte. Bij betaling in 1 of meerdere termijnen gelden mogelijk verschillende prijzen. Deze staan duidelijk vermeld op de website of in de offerte.  
 2. Prijzen van programma’s kunnen op ieder moment worden aangepast. Dit heeft geen invloed op reeds ingeschreven deelnemers.   
 3. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. 

 

Totstandkoming van de overeenkomst en inschrijving

 1. Door middel van inschrijving voor een programma of traject sluiten BLOOM en deelnemer een overeenkomst. Inschrijving, en dus de overeenkomst, komt tot stand doordat: 
  • opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met een offerte of prijsopgave van BLOOM; 
  • deelnemer digitaal akkoord gaat met het aanbod van BLOOM door aankoop van het programma of het traject via de website. Bij aanbod waar deelnemer naar een betaalpagina geleid wordt, is de inschrijving na betaling definitief. Anders is de inschrijving definitief na ontvangst van een bevestigingsmail; 
 2. BLOOM een mondelinge aanvaarding, bijvoorbeeld naar aanleiding van een live, online of telefonisch adviesgesprek, schriftelijk aan deelnemer bevestigt. 
 3. Na online betaling of na schriftelijke bevestiging is de inschrijving definitief.  
 4. Indien de werkgever van deelnemer het programma betaalt, ondertekent een bevoegd persoon bij de werkgever de offerte (digitaal) cq bevestigt schriftelijk het akkoord op de offerte. Bevestiging per mail geldt als accordering en maakt inschrijving definitief.  
 5. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod of de offerte zijn omschreven. 
 6. Een programma van BLOOM is persoonsgebonden. Dit betekent dat deelnemer of opdrachtgever deelname aan het programma niet zonder overleg met BLOOM aan een ander kan overdragen. 
 7. Om het voor beide partijen werkbaar te houden, gaat deelnemer ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dit moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding. 

 

Facturatie en betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van: 
  • Online betaling via de website 
  • Overboeking van de factuur 
 2. BLOOM factureert voorafgaand aan de start van een programma tenzij anders is afgesproken. 
 3. Betaling in maximaal twee termijnen is mogelijk, indien vooraf overeengekomen.  
 4. Bij langdurende incompany programma’s spreken opdrachtgever en BLOOM samen het aantal termijnen af. In beginsel factureert BLOOM de eerste termijn vooraf, een tweede en evt. volgende termijn(en) tussentijds en de laatste termijn een maand voor beëindiging van het programma.   
 5. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij de startdatum van een programma eerder valt dan die datum. Voor de start van een programma dienst de factuur betaald te zijn.  
 6. Facturen dienen te worden betaald in een door ons aangegeven valuta en op een door ons aangegeven betaalwijze. 
 7. Wanneer deelnemer niet op tijd voldoet aan haar betalingsverplichting, is deelnemer van rechtswege in verzuim. BLOOM heeft dan het recht een maandelijkse rente van vijf procent (5%) in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. Het staat BLOOM vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen dan ten laste van de deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van incassobureaus, de kosten van het loon van in te schakelen deurwaarders en advocaten, ook als deze kosten de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zullen incassokosten ter hoogte van tien procent (10%) van de verschuldigde som in rekening gebracht worden. 
 8. Als je in verzuim bent, dan behouden wij ons het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren. 
 9. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van een factuur, schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

Looptijd overeenkomst  

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of tenzij anders is overeengekomen en loopt automatisch af aan het einde van die bepaalde tijd. De looptijd van een programma wordt vooraf duidelijk in het aanbod op de website of in de offerte gecommuniceerd. Indien de looptijd van een programma tussentijds wijzigt, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, wordt deelnemer daar natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van (een deel van het) factuurbedrag of schadevergoeding.  
 2. De door ons opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden gezien. Een overschrijding van de uitvoeringstermijn levert dan ook niet automatisch verzuim op. Natuurlijk gaan wij in overleg met deelnemer als wij verwachten een uitvoeringstermijn niet te halen. 

 

Uitvoering van de opdracht 

Met het sluiten van de overeenkomst gaan we beiden een aantal verplichtingen aan en hebben we ook beiden een aantal rechten:  

 1. BLOOM gaat met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting aan. Dit betekent dat wij onze kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten in zullen zetten om deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden. BLOOM heeft geen resultaatverplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer de aangereikte kennis, tools en coaching toe te passen. Wij kunnen niet garanderen dat deelnemer het gewenste resultaat bereikt en/of in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Dit laatste is mede afhankelijk van de inzet van deelnemer. 
 2. Om een programma of traject succesvol te laten zijn, wordt 100% commitment van deelnemer gevraagd. We vragen deelnemer dan ook alle medewerking te verlenen zodat we in staat zijn de opdracht goed uit te voeren. Tijdens een programma dien je je als deelnemer te houden aan instructies en aanwijzingen van BLOOM of door ons ingeschakelde derden.  
 3. Wanneer deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, hebben wij het recht uitvoering van de opdracht uit te stellen, deelnemer uit te sluiten van deelname of de overeenkomst te ontbinden.
  Voorbeelden hiervan zijn: niet of niet tijdig betalen van facturen, ongepast gedrag vertonen, niet houden aan richtlijnen, geen commitment tonen of zich in het algemeen niet coachbaar opstellen. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een deel van het) factuurbedrag of schadevergoeding. 
 4. Deelnemer levert alle informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht op tijd aan. Wanneer de benodigde informatie niet op tijd door BLOOM is ontvangen, hebben wij het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn in dat geval voor rekening van deelnemer.  
 5. BLOOM kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Deze algemene voorwaarden zijn mede geschreven ten behoeve van diegenen die voor BLOOM werkzaam zijn. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 uit het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.  
 6. Wanneer individuele coaching gesprekken (online of live) onderdeel zijn van het programma, dan dienen deze gesprekken binnen de looptijd van het programma plaats te vinden. Tenzij anders overeengekomen, heeft deelnemer, na afloop van het programma, geen recht meer op deze gesprekken.  
 7. Programma’s of onderdelen daarvan of de manier van aanbieden (offline/ online) kunnen in de loop der tijd wijzigen op basis van nieuwe inzichten. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie van (een deel) van het factuurbedrag of schadevergoeding. 
 8. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat wijziging van de opdracht noodzakelijk is om de opdracht goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. 

 

Annulering en tussentijdse beëindiging

 1. Annulering deelname programma of traject:
  Deelname aan een eenmalig seminar, evenement of retreat kan tot 14 dagen na aankoop kosteloos geannuleerd worden.
  Deelname aan een langdurend programma met meerdere bijeenkomsten kan tot 14 dagen na aankoop kosteloos geannuleerd worden.
  Tot uiterlijk 2 maanden vóór aanvang van het programma kan deelname aan een programma geannuleerd worden tegen vergoeding van 50% van de deelname kosten.
  Binnen 2 maanden vóór aanvang of na aanvang van het programma, kan deelname niet meer geannuleerd worden en is 100% van de deelnamekosten verschuldigd.  
 2. Annulering of tussentijdse beëindiging incompany programma:
  Bij tussentijdse beëindiging of annulering voor aanvang van een incompany programma, worden zowel de werkzaamheden die door BLOOM zijn verricht als de gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Hieronder vallen o.a. maar niet uitsluitend ontwikkel- en voorbereidingstijd en accommodatiekosten. De opdrachtgever is bij tussentijdse beëindiging of beëindiging voor aanvang van het programma altijd minimaal vijftig procent (50%) van het offertebedrag verschuldigd. In overleg is het wel mogelijk de startdatum van een incompany programma te verplaatsen. 
 3. Annulering dient altijd schriftelijk/ per mail te gebeuren. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door BLOOM. 
 4. Indien deelnemer of opdrachtgever tussentijds besluit het traject of programma niet af te maken, geldt geen recht op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag of enige vorm van schadevergoeding.  
 5. Zowel BLOOM als deelnemer hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van een rechter, te beëindigen, wanneer ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken of een verzoek tot (voorlopige) surséance van betaling of schuldsanering wordt ingediend. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag of enige vorm van schadevergoeding.  
 6. Wijziging startdatum event of programma: Bij onvoldoende deelnemers kan BLOOM besluiten de startdatum van een event of programma te verplaatsen. Deelnemer wordt hierover uiterlijk veertien (14) dagen voor aanvang van het programma geïnformeerd. Wanneer deelnemer verhinderd is op de door ons voorgestelde nieuwe startdatum, heeft deelnemer het recht haar aanmelding te verplaatsen naar een volgende startdatum. Indien een programma niet wordt verplaatst maar volledig geannuleerd, wordt het volledige aankoopbedrag gerestitueerd.   

 

Verhindering en verzetten van een afspraak 

 1. Verhindering van deelname: deelname aan alle onderdelen van het programma, bijeenkomsten of persoonlijke sessies, is de verantwoordelijkheid van deelnemer. BLOOM biedt geen inhaal momenten aan bij verhindering tenzij anders is afgesproken (bijvoorbeeld een inhaalmogelijkheid in een volgende ronde van het programma).  
 2. Bij verhindering van deelname heeft BLOOM geen verplichting tot restitutie van de verschuldigde kosten, ongeacht of deze al betaald zijn of verschuldigd in de toekomst (bij betaling in termijnen).  
 3. Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement, seminar of retreat waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 5 dagen voor het evenement. Voor het overdragen van een ticket wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Neem in dit geval contact op met ons via info@bloomingwomen.nl. Dit geldt niet voor langer durende programma’s.  
 4. Verzetten van een coach afspraak: Tot 24 uur voor aanvang van een individuele coachsessie kun je de afspraak verzetten. Binnen 24 uur voor aanvang van de coachsessie wordt de hele sessie in rekening gebracht. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het niet (tijdig) verschijnen op een afspraak, heeft BLOOM het recht om extra kosten zoals reis- en verblijfskosten en accommodatiekosten in rekening te brengen. We zullen ons best doen een afspraak te verzetten maar kunnen niet garanderen dat dit te allen tijde mogelijk is.  

 

Overmacht

 1. Het kan altijd voorkomen dat BLOOM door een onverwachte gebeurtenis niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Voor deze situaties geldt het volgende: 
 2. In het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht heeft BLOOM het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen, te onderbreken of te annuleren. Van overmacht is naast het bepaalde in de wet en in de jurisprudentie onder andere sprake in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, (technische) storingen, gebrekkige leveringen van partners van BLOOM, brand, inreisverboden, negatieve reisadviezen, of overheidsmaatregelen waardoor de opdracht niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.  
 3. In het geval een overmachtssituatie langer duurt dan dertig (30) dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Wanneer BLOOM tijdens het intreden van de overmachtssituatie haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft BLOOM het recht voor het inmiddels nagekomen of na te komen gedeelte, een factuur te sturen aan deelnemer cq opdrachtgever. 
 4. Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal BLOOM elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. BLOOM zorgt ervoor dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. 

Privacyverklaring 

 1. Op alle diensten die BLOOM biedt, is ook de privacyverklaring van BLOOM van toepassing. Deze is te lezen op onze website.  
 2. De door deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring. 

 

Intellectuele eigendomsrechten

Wij hebben veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van onze programma’s en materialen en daarom geldt het volgende:   

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op alle materialen, zoals afbeeldingen, video’s, teksten, tools, methodes, ideeën welke getoond of gebruikt worden tijdens een programma of welke getoond worden op de website en social mediakanalen van BLOOM, berusten uitsluitend bij BLOOM en haar partners en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van BLOOM vermenigvuldigd worden of op een andere manier verspreid of getoond worden aan derden.  
 2. Het is deelnemer niet toegestaan om zonder vooraf gekregen toestemming van BLOOM, door haar geproduceerde werken en materialen zoals modules, methodes en werkboeken te exploiteren of aan derden te verstrekken.  
 3. Het maken van foto’s en video’s tijdens programma’s is voor deelnemer alleen voor persoonlijk gebruik toegestaan, voor video’s geldt niet langer dan vijf minuten. Foto’s/video’s mogen op social media gedeeld worden als hierbij een verwijzing naar BLOOM vermeld wordt en het programma materiaal niet duidelijk in beeld is. Het delen van foto’s/video’s waarop mede deelnemers herkenbaar in beeld staan, is alleen toegestaan als de mededeelnemer hier vooraf toestemming voor heeft verleend.  
 4. Wanneer deelnemer zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, dan heeft BLOOM het recht haar schade te verhalen op deelnemer. 

 

Portretrecht 

 1. BLOOM kan tijdens evenementen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. BLOOM heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de deelnemer toestemming om deze beelden te kunnen gebruiken. 

 

Geheimhouding 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  
 2. Tijdens een programma worden er onderling (kwetsbare) verhalen gedeeld. Deelnemer zal deze verhalen vanzelfsprekend ook niet delen met derden. 
 3. BLOOM kan (geanonimiseerd) situaties uit programma’s als voorbeeld gebruiken. Hierbij zal BLOOM de privacy van deelnemer waarborgen.  
 4. Ervaringen van deelnemers mogen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. BLOOM borgt hierbij de privacy van deelnemers. Persoonsgegevens worden hierbij alleen gedeeld als deelnemer hieraf vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven.  

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. BLOOM is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, de informatie die gegeven is in de programma’s, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.  
 2. Iedere aansprakelijkheid van BLOOM is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet gedekt wordt onder de verzekering, dan is de aansprakelijkheid van BLOOM beperkt tot maximaal het factuurbedrag.  
 3. BLOOM doet er alles aan om programma’s, evenementen en trajecten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Deelname aan programma’s geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar gezondheid, veiligheid en persoonlijke bezittingen.  
 4. Wij, of onder onze verantwoordelijkheid werkende professionals, zijn nooit aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures, ongevallen, letsel of psychische problematieken die tijdens of na bijeenkomsten, trajecten en programma’s ontstaan of bekend worden. 
 5. Als deelnemer ben je verantwoordelijk voor je eigen welzijn, tijdens én na een programma of traject. Gebeurt er tijdens het programma of traject iets dat vragen oproept, of dat je doet twijfelen aan je welzijn, ben je zelf verantwoordelijk voor het kenbaar maken daarvan, en het organiseren van hulp. Wanneer je deelneemt aan een programma of traject dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij BLOOM. 
 6. BLOOM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan doordat BLOOM is uitgegaan van de door deelnemer verstrekte (onjuiste of onvolledige) gegevens. 
 7. Deelnemer vrijwaart BLOOM tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve wanneer deze schade veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld aan de zijde van BLOOM. 
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.  
 9. Elke handeling die deelnemer doet naar aanleiding van deelname aan een programma of traject is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van deelnemer. 

 

Disclaimer

Graag vragen we nog even aandacht voor het volgende: 

 1. BLOOM biedt coaching en geen therapie. De coaching, adviezen en handvatten die BLOOM biedt, zijn bedoeld ter ondersteuning en facilitering van persoonlijke en spirituele ontwikkeling en kunnen niet als vervanging van reguliere gezondheidszorg gezien worden.  
 2. Niets in de programma’s, trajecten, blogartikelen of in welke content dan ook, kan als een belofte of garantie worden opgevat voor specifieke resultaten. Deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toepassen van de op gedane kennis tijdens een programma.  
 3. Alle producten en diensten die BLOOM aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. BLOOM biedt geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door BLOOM aangeboden programma’s, trajecten en andere content gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van deelnemer. 
 4. Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook.
  Kortom: Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven. 

  

Klachten

We gaan er niet vanuit maar in het geval je ontevreden bent, zullen we er alles aan doen in gezamenlijk overleg een oplossing te vinden. Dan geldt de volgende klachtenregeling: 

 1. Als deelnemer niet tevreden is over de dienstverlening van BLOOM of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient deelnemer dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij ons.   
 2. Wij zullen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen of een voorstel doen voor overleg om gezamenlijk een passende oplossing te vinden.  

 

Toepasselijk recht 

 1. Op alle door BLOOM gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

 

 

Actuele versie dd. 1 januari 2022 

Winkelwagen
Scroll naar top